ALEXANDER OCHS PRIVATE / BERLIN  (D)

GALERIE TRISTAN LORENZ / FRANKFURT (D)

VILLA GOECKE - RALPH KLEINSIMLINGHAUS / KREFELD  (D)

ZIC ZERP GALERIE / ROTTERDAM (NL)